مدت چسب زدن بعد از برداشتن گچ بینی

مشاهده موقعیت ما روی نقشه