زمانی که بینی فرم اصلی پیدا می کند

مشاهده موقعیت ما روی نقشه