دستورات بعد از جراحی بینی

دستورات بعد از جراحی بینی

دستورات بعد از جراحی بینی

به طور معمول چند ساعت بعد از انجام جراحی بینی، بیماران از بیمارستان یا کلینیک مرخص می شوند و نیاز به بستری ماندن، ندارند. بسته به صلاحدید پزشکان، پس از چند ساعت میتوانید ابتدا با مقدار کمی آب و سپس با آب میوه تغذیه خود را شروع کنید.
بیشتر

مشاهده موقعیت ما روی نقشه